Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. május 24-től

Jelen adatkezelési tájékoztató a - regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott - hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)

Szolgáltató neve: Centrál Színház Nonprofit Kft.

Székhelye és postai címe: 1065 Budapest Révay u. 18.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság

Cégjegyzékszáma: CG. 01 09 917900

Adószáma:20198950-2-42

Email címe:marketing@centralszinhaz.hu

Honlapjának címe:  www.centralszinhaz.hu

Telefonos elérhetősége:+36-1-301-2060

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:1065 Budapest Révay u. 18., +36-1-301-2060, marketing@centralszinhaz.hu munkanapokon 10.00 és 16.00 között

II. A kezelt adatok köre

Hírlevél küldéshez az Adatkezelő a feliratkozók nevét, email címét és a feliratkozás dátumát tartja nyilván.

A hűségprogram esetén az Adatkezelő a résztvevők nevét, email címét, telefonszámát és korábbi vásárlásaikat tartja nyilván.

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja hírlevélre feliratkozók körében hírlevél küldés (tájékoztatás, ajánlatok küldése, meghívók küldése), a hűségprogramban résztvevők esetében hírlevél küldés, telefonos megkeresés, célzott megkeresés.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulása.

V. Az adatkezelés időtartama

Adatait addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen, a marketing@centralszinhaz.hu email címen és a 1065 Budapest Révay u. 18. címre elküldött levélben. A leiratkozás időpontjától Ön nem kap további tájékoztatást.

VI. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és a hírlevél kiküldés feladatára szerződött külső partner (WebKontakt Internet Studio Kft. székhelye: 1162 Budapest, Bekecs utca 27. cégjegyzék száma: 01-09-692904, adószáma: 12566882-2-42) munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

VII. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az IV. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a marketing@centralszinhaz.hu email címre küldött megkeresés útján. Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást marketing@centralszinhaz.hu címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

VIII. Jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).